Aktsomhetsvuderinger

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger ihht Åpenhetsloven.

1. Generell beskrivelse av virksomhetens organisering og driftsområde

Safe Bemanning AS er et lokaleid bemanningsselskap som har operert i Bergen og omegn siden 2015. Vi spesialiserer oss på å levere kvalifisert arbeidskraft innen fire hovedområder: bygg, industri, installasjon og logistikk. Vår suksess kan tilskrives våre solide leveranser, høye servicenivå og tett oppfølging av både medarbeidere og kunder. Vårt nettverk av dyktige medarbeidere og langsiktige, seriøse kunder vokser jevnt og trutt, noe som styrker vår posisjon i markedet.

Virksomheten er organisert med fire avdelinger, hver rettet mot spesifikke bransjer. Vi har implementert interne retningslinjer og rutiner for å sikre kvalitet og sikkerhet i alle ledd av vår virksomhet. Varslingsmekanismer er etablert for å håndtere eventuelle problemer eller bekymringer som måtte oppstå.

Organisering og driftsområde:

Hovedkontor i Bergen.

Opererer lokalt og nasjonalt innen bygg, industri, logistikk og installasjon.

Tilbyr midlertidige og permanente bemanningsløsninger til et bredt spekter av kunder.

Retningslinjer og rutiner:

Vi har utarbeidet en omfattende etisk retningslinje som inkluderer vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold.

Våre rutiner for rekruttering, ansettelse og oppfølging av personell er utformet for å sikre rettferdig behandling og like muligheter for alle ansatte.

Regelmessige internrevisjoner og tilsyn for å sikre at våre rutiner følges og at eventuelle avvik håndteres raskt og effektivt.

2. Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi identifisert følgende:

Faktiske negative konsekvenser:

Isolerte tilfeller av mangelfullt sikkerhetsutstyr på enkelte arbeidsplasser, som har blitt rettet opp umiddelbart etter avdekking.

Enkeltklager fra ansatte om arbeidstid og overtidshåndtering, som har blitt løst gjennom dialog og justering av arbeidstidsplaner.

I enkelte tilfeller har vi opplevd arbeidsrelaterte skader på byggeplasser. Dette har ført til midlertidig fravær for enkelte ansatte.

Vesentlig risiko for negative konsekvenser:

Risiko for arbeidsulykker innen bygg og industri er en konstant utfordring.

Risiko for manglende oppfølging av arbeidsforhold på eksterne arbeidssteder, spesielt innen bygg- og installasjonssektoren.

3. Opplysninger om tiltak iverksatt for å håndtere negative konsekvenser eller risikoer

For å adressere de identifiserte risikoene og konsekvensene har Safe Bemanning AS iverksatt følgende tiltak:

Iverksette tiltak:

Personlig sikkerhetsinstruks (PSI): Skjema for ansatte som sikrer overholdelse av bedriftens bestemmelser for HMS og redegjør for medarbeiders ansvar om meldeplikt. Forventet resultat: Lavere brudd på HMS, mindre skader og mindre skader som ikke meldes inn.

Forbedret utstyrskontroll: Implementering av strengere rutiner for sjekk og vedlikehold av sikkerhetsutstyr på alle arbeidsplasser. Forventet resultat: Redusert risiko for arbeidsrelaterte skader og ulykker.

Arbeidstidsovervåking: System for overvåking og registrering av arbeidstid og overtid. Forventet resultat: Bedre overholdelse av arbeidstidsbestemmelser og økt tilfredshet blant ansatte.

Kompetansebasert rekruttering: Kvalitetssikker rekruttering med rutiner for å sikre kvalifiser personell med riktig og gyldige kurs, kompetanser og sertifikater som kreves i stillingene. Forventet resultater: Forhindrer personell uten gyldig dokumentasjon tiltrer i stillinger hvor de potensielt utgjør en fare for seg selv eller andre.

Kurs og kompetanseheving: Tilbyr kurs og kompetanseheving ved tilfeller hvor det forekommer endring av stillingsinstruks til utleid medarbeider, som strekker seg ut over medarbeiders kompetanseområde. Forventet resultat: Hindrer at medarbeider utgjør en fare for seg selv eller andre, eller blir nødt å fratre fra stillingen.

Revidert Arbeidsgiver i NHO: Oppdaterte rutiner med ekstern revisjon av områder som kontrolleres er ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, HMS, arbeidstid, lønn og sykepenger. Forventet resultat: Minimerer muligheter for systematiske feil og sikrer bedre overholdelse på gjeldene punkter.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU): Iverksatt dialog med ansattes HMS gjennom utvalgsmøter, spørreundersøkelser og bedriftshelsetjeneste. Forventet Resultat: Bedret Helse, Miljø og Sikkerhet til våre ansatte, og en proaktiv helsekontroll.

Safe Bemanning AS er forpliktet til kontinuerlig forbedring av våre prosesser og rutiner for å sikre at vi lever opp til våre etiske forpliktelser og sikrer trygge og anstendige arbeidsforhold for våre ansatte.

Hardangervegen 72, seksjon 22, 5224 Nesttun